PSSE


Idź do treści

Koronawirus COVID-19 i Aktualnośći

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawia zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny z dnia 08.05.2020 r. dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-Co-V-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (czytaj więcej…)Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej
Aktualne zasady i ograniczeniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawia wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytworzonymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (czytaj więcej…)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawia opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny z dnia 2 kwietnia 2020 r. dotyczącą dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania
(czytaj więcej…).Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawia opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny z dnia 27 marca 2020 r. znak B-BK-547-53/20 dotyczącą dezynfekcji/ dekontaminacji ambulansów do przewozu chorych oraz działań ograniczających ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2.
(czytaj więcej….)

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność - zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus) - (więcej...)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim nakazuje stosowanie się do wytycznych służb sanitarnychn w zakresiestosowania zasad higieny zalecanych w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.Zaleca się:
1. Myć dokładnie ręce, co najmniej przez 30 sekund przy użyciu mydła lub detergentu; mycie rąk powinno odbywać się zgodnie z "Instrukcją mycia rąk" (grafika do wykorzystania poniżej).
2. Dodatkowo ręce - zgodnie z instrukcją "Jak skutecznie dezynfekować ręce"dezynfekować środkami na bazie alkoholu (min.60 %), czas trwania: do wyschnięcia dłoni (grafika poniżej).
3. Własne telefony komórkowe dezynfekować preparatami przeznaczonymi do tego celu.
4. Myć i dezynfekować powierzchnie sprzętu, urządzeń i aparatury (wieszaki, krzesła, stoliki, szafki pomocnicze, łóżka, lampy i aparaty zabiegowe).
5. Myć i dezynfekować powierzchnie dotykowe, z którymi personel i klienci mają częsty kontakt (klamki, poręcze, wyłączniki oświetlenia, terminale płatnicze, instalacje sanitarne jak baterie wodne, muszle klozetowe, kabiny natryskowe).
6. Wyeliminować dostęp personelu z objawami chorobowymi (kaszel, katar, podwyższona temperatura, złe samopoczucie) do świadczenia usług i prac pomocniczych. Nie wykonywać usług klientom z wyżej wymienionymi objawami.
7. Podczas świadczenia usług stosować jednorazową odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej (fartuchy, maseczki, rękawiczki)
8. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych za wykonanie zabiegów.
9. Ze względu na brak możliwości zapewnienia należytej odległości pomiędzy klientem
a osobą wykonującą usługi (odstęp 2 metry), wskazane jest ograniczenie wykonywania zabiegów.
Powyższe zalecenia należy wdrożyć natychmiast.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawia opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny dotyczącą koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w obiektach użyteczności publicznej, w celu ograniczenia możliwości przenoszenia się korononawirusa wywołującego chorobę COVID-19.W celu ograniczenia możliwości przenoszenia się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, NIZP-PZH sugeruje stosowanie następujących działań, których efektywność zależna będzie od wiedzy personelu technicznego obsługującego dany system wentylacyjno-klimatyzacyjny, a także możliwości technicznych oraz finansowych:

1. Najczęstszą i stosunkowo prostą do realizacji metodą ograniczenia możliwości zakażeń wirusowych wewnątrz pomieszczeń zaopatrzonych w system wentylacyjno-klimatyzacyjny jest
metoda "rozcieńczania" mikrobiologicznych zanieczyszczeń w powietrzu wewnątrz pomieszczeń poprzez utrzymanie dość rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymian powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Dodatkowo istotne jest aby powietrze zużyte wywiewane z pomieszczeń było, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz budynku, a do pomieszczeń nawiewane było głównie odpowiednio uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z sytemu cyrkulacji. Stwierdzono, że osoby przebywające w budynkach, w których nie stosowano cyrkulacji powietrza były w znaczący sposób mniej podatne na zakażenia związane z respirabilną drogą infekcji, w tym infekcji wirusa grypy. Dodatkowo, powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości. Dodatkowo rozważyć należy wdrożenie działań pomocniczych, mających na celu usuwanie czynników biologicznych poprzez montaż wewnątrz instalacji filtrów elektrostatycznych, lamp UV lub generatorów jonów.

2. Wskazane jest
zmniejszenie zagęszczenia osób przebywających w pomieszczeniach, co w praktyce zmniejsza wewnętrzne, mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza, ponieważ ludzie są źródłem bakterii oraz wirusów, które trafiają do powietrza wewnątrz pomieszczeń. Takie działanie jest jednocześnie dwuwymiarowe, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, a dodatkowo częściowo izoluje osoby pracujące i przebywające obok siebie, co redukuje ryzyko bezpośredniego kontaktu, a tym samym infekcji przekazywanych bezpośrednio z człowieka na człowieka bez udziału systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

3. Istotne jest
zapewnienie stałych, wysokich wydajności przepływu powietrza w systemie wentylacyjno-klimatyzacyjnym danego obiektu w cyklu dobowym. Należy ograniczyć spadki przepływu, które stosowane są najczęściej nocą, poza godzinami pracy obiektów użyteczności publicznej. Jest to spotykane działanie podyktowane głównie kwestiami finansowymi i dopuszczalne w normalnych warunkach, bez obciążeń związanych z podwyższonym stanem epidemiologicznym, ogłoszonym aktualnie na terenie kraju. W obecnej sytuacji należy ograniczyć takie praktyki w celu zapewnienia efektywnej wymiany powietrza, a co za tym idzie, poprawę mikrobiologicznej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, w których przebywają ludzie.

4. Dodatkowym i zalecanym działaniem pożądanym jest również
okresowe wietrzenie pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej poprzez otwieranie okien i umożliwienie wymiany powietrza z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego (o ile jest to możliwe z technicznego punktu widzenia). Szczególnie istotne jest to w przypadku obiektów, w których pomieszczeniach znajduje się duża liczba osób, a system wentylacyjno-klimatyzacyjny jest niskosprawny lub istnieją podejrzenia, że może nie być wystarczający do zapewnienia odpowiedniej krotności wymian powietrza w pomieszczeniach.

5.
Stała kontrola pracy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego z uwzględnieniem okresowych przeglądów technicznych i sanitarnych. Działania z tym związane powinny uwzględniać okresowe przeglądy techniczne, kontrolę szczelności systemu, właściwą i terminową wymianę filtrów powietrza oraz okresowe czyszczenie i dezynfekcję kanałów wentylacyjnych i innych elementów systemu. W przypadku podjęcia decyzji
o przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej NIZP-PZH zaleca stosowanie środków dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie kraju przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dodatkowo wyroby te powinny posiadać potwierdzoną skuteczność biobójczą wobec wirusów i stosowane powinny być zgodnie z ich przewidzianym przeznaczeniem przez osoby używającego odpowiednich środków ochrony osobistej, przeszkolone lub przez profesjonalne firmy zajmujące się procesami czyszczenia
i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

Zastosowanie powyższych rozwiązań w praktyce pozwoli w sposób efektywny zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się czynników zakażeń mikrobiologicznych, w tym wirusa SARS-CoV-2, wywołującego jednostkę chorobową COVID-19.


Aktualności | Koronawirus COVID-19 i Aktualnośći | Struktura urzędu | Ochrona Danych Osobowych | Pliki do pobrania | Stan sanitarny powiatu | Kontakt | | Badanie na nosicielstwo Salmonella, Shigella | Menu Tematyczne | * Bezpieczenstwo Zywnosci | Informacje dla rolników | * Monitoring wody | Bezpieczeństwo zdrowotne wody | * Profilaktyka zdrowotna | * Grypa | * Szczepienia ochronne | * Nauczanie i wychowanie | * Wypoczynek | * Bezpieczne miejsce pracy | DOPALACZE | ANKIETA | Ogłoszenia | Dostępność | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego