PSSE


Idź do treści

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Struktura urzędu

Zakres działania:

1) uzgadnianie dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

2) uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

3) opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognoza oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko;

4) opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

5) wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
a przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

6) wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

7) wydawanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach;

8) wydawanie opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko;

9) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

10) zajmowanie stanowisk dotyczących zastosowania rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach
prawnych, w tym w zakresie warunków technicznych;

11) opiniowanie projektów remediacji oraz warunków przeprowadzania działań naprawczych w środowisku;

12) opiniowanie projektów gminnych programów rewitalizacji;

13) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych;

14) kontrola przestrzegania przepisów i wytycznych oraz wymagań higieniczno - sanitarnych w czasie budowy,
rozbudowy bądź przebudowy obiektów i urządzeń;

15) wyrażanie stanowiska w sprawie udzielania odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św.Aktualności | Koronawirus COVID-19 i Aktualnośći | Struktura urzędu | Ochrona Danych Osobowych | Pliki do pobrania | Stan sanitarny powiatu | Kontakt | | Badanie na nosicielstwo Salmonella, Shigella | Menu Tematyczne | * Bezpieczenstwo Zywnosci | Informacje dla rolników | * Monitoring wody | Bezpieczeństwo zdrowotne wody | * Profilaktyka zdrowotna | * Grypa | * Szczepienia ochronne | * Nauczanie i wychowanie | * Wypoczynek | * Bezpieczne miejsce pracy | DOPALACZE | ANKIETA | Ogłoszenia | Dostępność | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego