PSSE


Idź do treści

Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży, Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Struktura urzędu

Zakres działania :

Prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w placówkach nauczania i wychowania, szkołach wyższych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działalność oświatowo - zdrowotną i promocję zdrowia poprzez:

1) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru bieżącego nad warunkami higieniczno - sanitarnymi oraz bezpieczeństwa w
placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach wypoczynku i rekreacji
dzieci i młodzieży;


2) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących przechowywania i dystrybucji substancji i mieszanin
chemicznych znajdujących się w szkolnych pracowniach chemicznych;


3) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe;


4) przeprowadzanie higienicznych ocen rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach;


5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wyposażenia placówek oświatowo - wychowawczych w meble
spełniające wymogi ergonomii;


6) sporządzanie sprawozdań, ocen w zakresie prowadzonej działalności nadzorowej;


7) sprawowanie nadzoru nad obiektami prowadzącymi akcję letnią i zimową w zakresie zapewnienia odpowiednich
warunków higieniczno-technicznych oraz bezpieczeństwa wypoczywających;


8) prowadzenie działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wynikających z sytuacji
epidemiologicznej, występujących problemów i potrzeb zdrowotnych ludności, zapisów ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Narodowego Programu Zdrowia i programów pochodnych w celu kształtowania odpowiednich
postaw i zachowań zdrowotnych;


9) prowadzenie szkoleń, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb
realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych;


10) monitorowanie przebiegu i ocena efektów przeprowadzanych programów oświatowo - zdrowotnych i promocji
zdrowia;


11) popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia w zakresie poprawy sposobu żywienia, zapobiegania nałogom,
umiejętności kontroli stanu swojego zdrowia;


12) inicjowanie interwencji programowych i akcji prozdrowotnych oraz dokonywanie oceny ich skuteczności;


13) współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, środkami masowego przekazu i innymi
jednostkami prowadzącymi działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w powiecie ostrowieckim;


14) nawiązywanie współpracy i pozyskiwanie partnerów do realizacji działań prozdrowotnych;


15) prowadzenie dystrybucji materiałów oświatowo - zdrowotnych.


Aktualności | Koronawirus COVID-19 i Aktualnośći | Struktura urzędu | Ochrona Danych Osobowych | Pliki do pobrania | Stan sanitarny powiatu | Kontakt | | Badanie na nosicielstwo Salmonella, Shigella | Menu Tematyczne | * Bezpieczenstwo Zywnosci | Informacje dla rolników | * Monitoring wody | Bezpieczeństwo zdrowotne wody | * Profilaktyka zdrowotna | * Grypa | * Szczepienia ochronne | * Nauczanie i wychowanie | * Wypoczynek | * Bezpieczne miejsce pracy | DOPALACZE | ANKIETA | Ogłoszenia | Dostępność | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego